Podmienky používania

Prevádzkovateľom webového sídla na doméne manazeruspor.sk je na základe licencie občianske združenie s názvom INŠTITÚT SPORENIA A INVESTOVANIA so sídlom 29. augusta 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37956728, registrované Ministerstvom vnútra pod číslom spisu VVS/1-900/90- 23754-3 (ďalej len „ISI“). Adresa elektronickej pošty info@manazeruspor.sk.

 1. Webové sídlo manazeruspor.sk označuje doménu druhej úrovne ako aj od nej odvodené domény tretej prípadne vyššej úrovne (ďalej aj ako „Stránka“). Stránka obsahuje fakty, analýzy, názory a odporúčania jednotlivcov, ISI ako aj iných organizácií, ktoré môžu byť zaujímavé pre návštevníkov Stránky. ISI nezodpovedá za presnosť, aktuálnosť či úplnosť informácií zverejnených na Stránke. Všetky informácie zverejnené na Stránke sa vzťahujú k okamihu ich prvého zverejnenia a ISI nezodpovedá za ich pravidelnú aktualizáciu ani za úplnosť a správnosť údajov. ISI ani tretie strany, ktoré so súhlasom ISI zverejňujú informácie na Stránke, neposkytujú daňové, finančné či investičné poradenstvo a nenabádajú ku kúpe určitého finančného produktu, finančného nástroja alebo uskutočneniu inej investície alebo finančnej transakcie a nezodpovedajú za výsledok finančnej transakcie, investície alebo iného rozhodnutia prijatého na základe informácií zverejnených na Stránke. Údaje o jednotlivých finančných produktoch sú čerpané z verejne dostupných údajov zverejnených Národnou bankou Slovenska (www.nbs.sk) a iných poskytovateľov finančných informácií. ISI poskytuje údaje a informácie zverejnené na Stránke z vytvorenej vlastnej databázy, ktorá je chránená autorským zákonom.
 2. Používanie Stránky a jej jednotlivých funkcií sa spravuje týmito podmienkami (ďalej aj ako „Podmienky“)
 3. Registrácia na Stránke je dobrovoľná. Používateľ si pri registrácii alebo pri prihlásení na Stránku pomocou prepojenia s webovými stránkami tretích strán vytvára osobný profil na Stránke. Registráciou alebo prvým prihlásením na Stránku používateľ vyjadruje súhlas s týmito Podmienkami. Pre návštevníkov Stránky, ktorí nemajú na Stránke vytvorený osobný profil, platia tieto Podmienky v primeranom rozsahu.
 4. Používateľ dobrovoľne udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v osobnom profile alebo ktoré uvedie v priebehu používania služieb na Stránke a to na účel on-line sledovania svojich úspor, individuálneho portfólia, rozšírených možnosti tvorby grafov, personalizáciu Stránky, prijímanie špecializovaných informácii a využitie ďalších nástrojov, ktoré sa v budúcnosti môžu stať súčasťou Stránky. Užívateľským menom môže byť vlastné meno používateľa aj akákoľvek kombinácia písmen a čísel. ISI je oprávnený spracúvať osobné údaje v informačnom systéme manuálne ako aj prostredníctvom výpočtovej techniky, pričom v prípade ISI sa v rámci oprávnenej činnosti ISI uplatňuje výnimka podľa §14 ods. d) zákona NR SR č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj ako „zákon“).
 5. ISI ako prevádzkovateľ informačného systému je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov tretie strany (sprostredkovateľov) na základe písomného poverenia, pričom zoznam poverených osôb bude zverejnený na Stránke bezodkladne po poverení. Zverejnenie aktualizovaného zoznamu sprostredkovateľov sa považuje za oznámenie v zmysle § 8 ods. 4 zákona č. 122/2013 Z.z. zákona o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. V súvislosti s poskytovaním služieb používateľovi môžu byť jeho osobné údaje predmetom cezhraničného toku osobných údajov do tretích krajín v rámci Európskej únie, ako aj do USA spoločnostiam, u ktorých sa prenos osobných údajov považuje za bezpečný a úroveň ochrany osobných údajov je primeraná, a to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona. Zoznam príjemcov, ktorým budú osobné údaje registrovaného používateľa sprístupnené, zoznam tretích strán, ktorým budú údaje poskytnuté, vrátane krajín, do ktorých sa uskutoční prenos. ISI poskytne údaje o používateľovi v rámci plnenia oprávnených požiadaviek na poskytnutie informácií zo strany štátnych orgánov či v prípadoch, keď tak vyžaduje zákon. ISI môže poskytnúť osobné údaje používateľov tretej strane, ktorá je nástupcom ISI v súvislosti s predajom, postúpením alebo iným prevodom činnosti spojenej so Stránkou alebo službami na Stránke.
 6. Používateľ je oprávnený na základe písomnej žiadosti požadovať od ISI vo všeobecne zrozumiteľnej forme: i. informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme, ii. odpis jej osobných údajov, iii. presné informácie o zdroji, z ktorého získal ISI osobné údaje na spracúvanie.
 7. Používateľ je oprávnený na základe písomnej žiadosti požadovať opravu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania alebo ak došlo k porušeniu zákona ako aj vykonávať iné svoje práva v zmysle ustanovenia § 28 zákona. Používateľ je oprávnený kedykoľvek svoj súhlas odvolať, pričom berie na vedomie oprávnenie ISI okamžite zrušiť používateľovi registráciu.
 8. ISI je oprávnený od používateľa v rozsahu splnenia zákonom požadovanom rozsahu žiadať opravu a doplnenie nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych údajov o používateľovi. Túto žiadosť ISI adresuje používateľovi elektronicky prostredníctvom elektronickej adresy poskytnutej používateľom počas registrácie.
 9. Používateľ je povinný pri registrácii uvádzať pravdivé údaje v súlade so skutočnosťou. Ak sa informácie uvádzané používateľom dodatočne preukážu ako nepravdivé alebo vznikne odôvodnená pochybnosť o ich pravdivosti, ISI je oprávnený registráciu používateľa zrušiť alebo poskytovanie služieb dočasne obmedziť, pričom nezodpovedá za žiadnu škodu alebo ujmu, ktorá používateľovi môže vzniknúť v dôsledku zrušenia alebo obmedzenia registrácie.
 10. Prihlásenie na Stráne je možné aj bez registrácie, a to na základe registrácie na webových stránkach tretích strán, ktoré umožňujú prepojenie so Stránkou. Spojenie alebo prepojenie s web stránkou tretej strany je používateľovi sprístupnené iba v prípade, že sa používateľ na tejto webovej stránke prihlásil k prepojeniu so službou na Stránke. ISI nevykonáva správu ani kontrolu web stránok tretích strán ani nezodpovedá za obsah žiadneho prepojenia obsiahnutého na web stránkach tretích strán ani za žiadne zmeny či aktualizácie prepojených web stránok. Používateľ, ktorý sa zaregistroval na prepojených web stránkach, vykonáva registráciu na týchto web stránkach dobrovoľne a zodpovedá za to, že sa pred samostatnou registráciou zoznámil so zásadami používania a ochrany osobných údajov na príslušnej stránke.
 11. Stránka môže využívať cookies alebo iné technológie sledovania, ktoré umožňujú uchovanie informácií, ktoré používateľ/návštevník predtým zadal. Technológie sledovania môžu zaznamenávať napríklad informácie o internetových doménach, verziách webových prehliadačov a názvoch počítačov, IP adresách, dátumoch a časoch prístupu na lokalitu Stránky. Informácie, ktoré neobsahujú osobné údaje používateľov, môžu byť použité na štatistické účely.
 12. ISI je oprávnený najmä kedykoľvek zrušiť registráciu používateľa a to aj bez uvedenia dôvodu, prerušiť poskytovanie služieb dočasne alebo natrvalo, v celom rozsahu alebo len čiastočne a kedykoľvek vykonať technickú odstávku Stránky a jeho služieb a to aj bez akéhokoľvek predchádzajúceho upozornenia.
 13. Používatelia sú oprávnení na Stránke zverejňovať svoje názory a iné informácie, pričom ISI na prenos týchto informácii nedal podnet, nevybral príjemcu týchto informácii a informácie nezostavil ani neupravil. ISI nezodpovedá za prenášané informácie Stránke. Príspevky používateľov do diskusií a v rámci iných služieb a iné informácie a obsah zverejňovaný používateľmi vyjadrujú názory používateľov a ISI nepreberá zodpovednosť a nestotožňuje sa s prezentovanými názormi, obsahom príspevkov a diskusií v komunikácií medzi používateľmi. ISI si vyhradzuje právo zmazať obsah príspevkov alebo jednotlivým používateľom obmedziť možnosť zúčastniť sa na diskusii a zverejňovať obsah na Stránke, ak príspevky porušujú Podmienky alebo na základe predchádzajúcich príspevkov určitého používateľa je podozrenie, že by mohli porušovať tieto Podmienky.
 14. Používatelia Stránky nie sú oprávnení vykonávať na Stránke nasledovné aktivity: i. poskytovať osobné údaje používateľa tretím stranám pre potreby neoprávneného užívania ii. používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých služieb poskytnutých používateľovi na základe jeho osobnej registrácie, kopírovania, rozmnožovania, sprístupňovania alebo iným spôsobom rozširovania údajov, dát a informácií poskytnutých v rámci služieb Stránky výhradne používateľovi na základe jeho osobného jedinečného prístupu, priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou ako aj zverejňovať odkaz na akékoľvek webové stránky s takýmto obsahom, iii. používať vyhrážky a osobné útoky voči iným používateľom služby a tretím osobám, iv. uvádzať nepravdivé, neoverené, zavádzajúce, urážlivé alebo klamlivé informácie o inej v. propagovať násilie a otvorene alebo skrytou formou podnecovať k nenávisti na základe vi. propagovať vojnu alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je vii. otvorene alebo skrytou formou propagovať alkohol, alkoholizmus, fajčenie, užívanie viii. ohrozovať fyzický, psychický, alebo morálny vývin maloletých alebo narúšať ich duševné ix. otvorene alebo skrytou formou propagovať výrobky alebo služby inej fyzickej alebo x. otvorene alebo skrytou formou poskytovať individuálne finančné odporúčania alebo xi. opakovane zverejňovať rovnaké príspevky, nezmyselné alebo nezrozumiteľné texty osobe, pohlavia, rasy, farby pleti, jazyka, viery a náboženstva, politického či iného zmýšľania, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním, omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok, zdravie a emocionálny stav, právnickej osoby, služby, ktoré sú v rozpore s právnymi predpismi, ako aj iné vykonávať iné aktivity, ktoré môžu viesť k obmedzeniu alebo zníženiu kvality poskytovaných služieb, k tomu uvedená osoba neudelila súhlas. xii. zverejňovať osobné údaje o iných osobách, najmä ich adresu alebo telefónne číslo, pokiaľ
 15. Používateľ zodpovedá za svoje príspevky a aktivity na Stránke a súhlasí s tým, že nebude používať služby na účely, ktoré sú v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a v rozpore s týmito Podmienkami.
 16. Používateľ môže kedykoľvek požiadať ISI o zrušenie jeho osobného profilu a po overení totožnosti žiadateľa ISI jeho žiadosti vyhovie.
 17. ISI je oprávnený kedykoľvek podľa vlastného uváženia zmeniť Podmienky a rozsah služieb poskytovaných na Stránke. Zmena je platná a účinná dňom uvedeným v Podmienkach. ISI si vyhradzuje právo zmeniť alebo úplne nahradiť tieto podmienky novým znením podmienok. Zmena podmienok bude zverejnená na Stránke najneskôr v deň jej účinnosti.
 18. Používateľ je povinný pravidelne sa oboznamovať so zmenami Podmienok a prehlasuje, že využívaním služieb Stránky tak robí. Ak bude používateľ pokračovať v používaní služieb po vykonaní zmien týchto Podmienok, má sa za to, že so zmenou bez výhrad súhlasí. Ak používateľ so zmenou nesúhlasí, môže požiadať o zrušenie osobného profilu postupom podľa bodu 16. týchto Podmienok.
 19. Informácie, údaje, spôsob ich zobrazenia a vykreslenia na Stránke sú predmetom duševného vlastníctva majiteľa Stránky prevádzkovanej ISI na základe udelenej licencie a sú chránené autorským právom podľa osobitného predpisu. Prepis, šírenie alebo ďalšie sprístupňovanie akéhokoľvek obsahu alebo jeho časti verejnosti mimo Stránky, a to akýmkoľvek spôsobom, je bez predchádzajúceho súhlasu ISI zakázané a môže viesť k porušeniu autorského zákona s právnymi dôsledkami. ISI si vyhradzuje právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos údajov, článkov a iných informácií uverejnených na Stránke v zmysle § 33 ods. 1 písm. a) a d) autorského zákona.
 20. Posledná zmena podmienok nadobúda platnosť dňa 1. 7. 2014

Viete, ako sa starať o svoje úspory? MANAŽÉR ÚSPOR

© 2014 - 2022     All rights reserved