Dôležité upozornenia

Prevádzkovateľom webového sídla na doméne manazeruspor.sk (ďalej len „web“) je na základe licencie občianske združenie s názvom INŠTITÚT SPORENIA A INVESTOVANIA (ďalej len „ISI“) so sídlom 29. augusta 30, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 37956728, registrované Ministerstvom vnútra pod číslom spisu VVS/1-900/90-23754-3 (ďalej len „ISI“). Adresa elektronickej pošty info@manazeruspor.sk.

ISI ako prevádzkovateľ tohto webu, ani žiaden autor článkov a príspevkov uvedených na webe, nezodpovedá za kroky registrovaného užívateľa a/alebo inej osoby, ktorá svoje investičné a/alebo obchodné rozhodnutie zrealizuje na základe názorov a informácií nachádzajúcich sa na webe.

Obchodovanie a investovanie do nástrojov finančného trhu prináša vysokú mieru rizika a rozhodnutie investovať alebo obchodovať je osobnou zodpovednosťou každého jednotlivca. Registrovaný užívateľ webu a/alebo iná osoba berie na vedomie a zaväzuje sa prevziať na seba celú zodpovednosť z krokov, ktoré uskutoční pri obchodovaní a/alebo investovaní. Berie na seba zodpovednosť a akceptuje, že všetky rozhodnutia súvisiace s obchodovaním a investovaním sú jeho samotného, nesie za ne plnú zodpovednosť a ISI aj autori príspevkov a článkov uvedených na webe sa v plnej miere zbavujú zodpovednosti za tieto/jeho kroky.

Web poskytuje informácie výhradne k vzdelávacím a informačným účelom a v žiadnom prípade neradí ani neodporúča ani inak nenabáda registrovaných užívateľov alebo iné osoby kúpiť či predať cenné papiere, finančné nástroje alebo iné inštrumenty obchodovateľné na finančných trhoch, aj keď sa v niektorých príspevkoch a článkoch spomínajú a sú predmetom analýz. ISI nie je registrovaným obchodníkom s cennými papiermi, brokerom, dealerom, investičným poradcom, agentom alebo reprezentantom žiadneho regulačného alebo podobného orgánu. ISI neponúka žiadne analýzy alebo odporúčania týkajúce sa schopností a/alebo finančných možností registrovaných užívateľov alebo iných osôb, ktoré ISI v tomto smere kontaktujú, obchodovať na finančných trhoch krátkodobo alebo dlhodobo.

Cieľom ISI je podpora a vzdelávanie jeho členov v oblasti sporenia, investovania a obchodovania na svetových finančných trhoch. Web slúži v prvom rade pre informačné účely a vzdelávanie členov ISI. Reálne obchodovanie na finančných trhoch predstavuje veľké riziko straty finančných prostriedkov. ISI ako aj autori článkov a príspevkov na webe sa absolútne zbavujú zodpovednosti za toto riziko voči registrovaným užívateľom a/alebo inej osoby, ktorá využila vo svoj prospech informácie a/alebo názory prezentované na webe.

Viete, ako sa starať o svoje úspory? MANAŽÉR ÚSPOR

© 2014 - 2022     All rights reserved