Dôchodkový systém na Slovensku

Trojpilierový dôchodkový systém

Trojpilierový dôchodkový systém je na Slovensku zavedený od januára roku 2005. Je výsledkom rozsiahlej reformy dôchodkového systému, ktorá začala v roku 2003. Od roku 1996 fungoval  dôchodkový systém, založený na dvoch pilieroch (prvý a tretí pilier, ktorý bol označený ako doplnkové dôchodkové poistenie). Spomínanou reformou platnou od roku 2005 sa zmenil dovtedy platný jednopilierový systém so stálymi príspevkami (PAYGO - "pay as you go" - systém priebežného financovania s medzigeneračným prerozdelením) na viacpilierový systém.

Prvý pilier, nazývaný tiež priebežný, je povinný pre každého ekonomicky aktívneho jednotlivca. Tento pilier je financovaný odvodmi ekonomicky aktívnych jednotlivcov vo výške 14% (18% ak sporiteľ nie je v II. pilieri) z vymeriavacieho základu (hrubá mzda). Tieto odvody smerujú do Sociálnej poisťovne, ktorá ich prerozdeľuje poberateľom dávok (súčasným dôchodcom). Prvý pilier je právne vymedzený zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Ide o povinné poistenie dávkovo definované, financované priebežne, vykonávané Sociálnou poisťovňou.

Druhý pilier predstavuje starobné dôchodkové sporenie. I keď vstup do piliera je na uvážení každého potenciálneho sporiteľa, po vstupe do tohto piliera sa stáva povinným (od 1.4.2012 boli sporitelia zaradení automaticky, avšak novelou od 1.9. sa opäť rozhodujú sami). Druhý pilier predstavuje kapitalizačný (sporivý) systém, pričom každý sporiteľ mesačne prispieva na svoj osobný dôchodkový účet spravovaný vybranou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou 4% z vymeriavacieho základu (hrubej mzdy). Od 1.9. 2012 si sporitelia môžu dobrovoľne prispievať aj vyššiu sumu, avšak len 2% zo základu dane budú mať možnosť si uplatniť ako odpočítateľnú položku. Tento pilier je príspevkovo definovaný a dávky sú financované individuálne prostredníctvom akumulácie úspor a ich zhodnocovania (kapitalizácie) na osobných dôchodkových účtoch. Správcami piliera sú dôchodkové správcovské spoločnosti, ktoré vykonávajú svoju činnosť na základe zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2005.

Tretí pilier je dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie a príspevky obyvateľov sú zasielané ich doplnkovým dôchodkovým spoločnostiam. Dobrovoľné doplnkové sporenie je financované prostredníctvom kapitalizácie, vykonávané doplnkovými dôchodkovými spoločnosťami na základe zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1. januára 2005.

Reformovaný viacpilierový dôchodkový systém zvyšuje mieru spoluúčasti sporiteľa na jeho budúcom dôchodku. Zároveň však tento systém vyžaduje vyššiu mieru znalosti systémov a teda zvyšuje nároky na vzdelanosť v danej oblasti.

Zdroj: http://virtualnadss.umb.sk/index.asp?uid=114

Viete, ako sa starať o svoje úspory? MANAŽÉR ÚSPOR

© 2014 - 2022     All rights reserved