Dôchodok III. pilier

Účastníkom, ktorí uzavreli účastnícku zmluvu od 1.1.2014 (nemajú dávkový plán) sa z doplnkového dôchodkového sporenia vyplácajú:

 • doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku,
 • doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,
 • jednorazové vyrovnanie,
 • predčasný výber.
 • Podmienky výplaty týchto dávok sú upravené v zákone č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 • Účastníkom, ktorí uzavreli účastnícku zmluvu do 31.12.2013 (majú dávkový plán) sa z doplnkového dôchodkového sporenia vyplácajú:
 • doplnkový starobný dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového starobného dôchodku,
 • doplnkový výsluhový dôchodok, a to vo forme doživotného alebo dočasného doplnkového výsluhového dôchodku,
 • jednorazové vyrovnanie,
 • odstupné.

Podmienky výplaty týchto dávok sú upravené priamo v dávkovom pláne, ktorý je súčasťou účastníckej zmluvy.

Podmienky vyplácania dávok z III. Piliera s účastníckou zmluvou od 1.1.2014
resp. účastníkov, ktorí podpísali dodatok k účastníckej zmluve, ktorým sa zrušil ich dávkový plán

Podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku

Účastníkovi, ktorý požiada doplnkovú správcovskú spoločnosť (DDS) o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku, sa tento dôchodok vypláca, ak

 • mu vznikol nárok na výplatu starobného dôchodku z I. piliera alebo,
 • mu vznikol nárok na výplatu predčasného starobného dôchodku z I. piliera alebo,
 • dovŕšil 62 rokov veku.Dočasný doplnkový starobný dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.

Podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku

Účastníkovi, ktorý požiada DDS o vyplácanie doplnkového výsluhového dôchodku sa tento dôchodok vypláca, ak obdobie, za ktoré zamestnávateľ platil príspevky za tohto zamestnanca z dôvodu výkonu tzv. „rizikových prác“, trvalo najmenej 10 rokov a účastník dovŕšil 55 rokov veku.

Dočasný doplnkový výsluhový dôchodok sa vypláca najmenej päť rokov.

Podmienky vyplatenia jednorazového vyrovnania

Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie z dôvodu:

 • vyplácania invalidného dôchodku pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70%, ak o vyplatenie jednorazového vyrovnania požiada,
 • splnenia podmienok na vyplácanie doplnkového starobného alebo výsluhového dôchodku, ak o ich vyplácanie požiada a ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR za predchádzajúci kalendárny rok,
 • zrušenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu alebo
 • zrušenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou, ktorému predchádza zrušenie všetkých doplnkových dôchodkových fondov.

Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie aj vtedy, ak spĺňa podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku a v žiadosti požiada o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku a o vyplatenie jednorazového vyrovnania.

Podmienky vyplatenia predčasného výberu

Účastníkovi, ktorý nesplnil podmienky na vyplácanie doplnkového starobného alebo výsluhového dôchodku a požiada o predčasný výber, sa vyplatí suma predčasného výberu zodpovedajúca súčinu aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky zo dňa predchádzajúceho dňu určenému v žiadosti o vyplatenie predčasného výberu a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek z príspevkov zaplatených účastníkom. Príspevky, ktoré za účastníka odviedol jeho zamestnávateľ na základe zamestnávateľskej zmluvy, nie je možné vyplatiť prostredníctvom predčasného výberu.

Predčasný výber sa vyplatí iba raz v priebehu desiatich rokov trvania účastníckej zmluvy. Prvýkrát môže byť predčasný výber vyplatený najskôr po uplynutí desiatich rokov odo dňa uzatvorenia tejto účastníckej zmluvy.

Podmienky vyplácania dávok z III. piliera s účastníckou zmluvou do 31.12.2013
súčasťou ich zmluvy je dávkový plán

Podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku

Účastník musí dosiahnuť minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia určené dávkovým plánom, ktoré nesmie byť kratšie ako 10 rokov a súčasne aj potrebný vek určený dávkovým plánom, ktorý nesmie byť nižší ako 55 rokov.

Ak účastník najneskôr ku dňu podania žiadosti o vyplácanie doplnkového starobného dôchodku dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok podľa zákona o sociálnom poistení, považuje sa podmienka minimálneho obdobia doplnkového dôchodkového sporenia za splnenú.

Podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku

Účastník musí dosiahnuť minimálne obdobie doplnkového dôchodkového sporenia určené dávkovým plánom z dôvodu výkonu rizikových prác alebo z dôvodu výkonu prác tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj, pričom toto obdobie nesmie byť kratšie ako 5 rokov a súčasne dovŕšiť aj potrebný vek určený dávkovým plánom, ktorý nesmie byť nižší ako 40 rokov.

Podmienky vyplatenia jednorazového vyrovnania

Účastník musí o vyplatenie jednorazového vyrovnania v prvom rade požiadať. Jednorazové vyrovnanie sa mu vyplatí z dôvodu:

 • vyplácania invalidného dôchodku podľa zákona o sociálnom poistení, na ktorý mu vznikol nárok po uzatvorení účastníckej zmluvy pre pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %,
 • splnenia podmienok na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku, ak o ich vyplácanie požiada a ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok,
 • zrušenia príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, ktorému musí predchádzať súhlas Národnej banky Slovenska,
 • zrušenia doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s likvidáciou, ktorému predchádza zrušenie všetkých doplnkových dôchodkových fondov.
  

Účastníkovi sa vyplatí jednorazové vyrovnanie aj vtedy, ak spĺňa podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku a okrem vyplácania tohto doplnkového starobného dôchodku súčasne požiada aj o vyplatenie jednorazového vyrovnania.

Podmienky vyplatenia odstupného

Odstupné sa vyplatí účastníkovi v prípade, že nesplnil podmienky vyplácania doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku. Suma odstupného zodpovedá 80 % aktuálnej hodnoty osobného účtu účastníka ku dňu určenému v žiadosti o vyplatenie odstupného, ak do dňa doručenia tejto žiadosti nepožiadal o inú dávku, na ktorú splnil podmienky vyplácania podľa dávkového plánu. Zo zvyšných 20 % sa 15 % považuje za kladný výnos príspevkového doplnkového dôchodkového fondu a 5 % predstavuje odplatu za odstupné, na ktorú má nárok doplnková dôchodková spoločnosť.

Viac informácií o III. pilieri a o výplate dávok z tohto piliera nájdete na stránke MPSVaR SR alebo v Zákone č. 650/2004 Z.z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Viete, ako sa starať o svoje úspory? MANAŽÉR ÚSPOR

© 2014 - 2022     All rights reserved