Dôchodok II. pilier

Základné informácie

Starobné dôchodkové sporenie je sporenie v II. pilieri, ktorého účelom je spolu so starobným poistením v Sociálnej poisťovni zabezpečiť sporiteľovi príjem v starobe a pozostalým pre prípad smrti.

Zo starobného dôchodkového sporenia sa vypláca:

 • Starobný dôchodok

  Podmienkou vyplácania starobného dôchodku je dovŕšenie dôchodkového veku.

 • Predčasný starobný dôchodok

  Podmienkou vyplácania predčasného starobného dôchodku je

  • vznik nároku sporiteľa na výplatu predčasného starobného dôchodku z I. piliera alebo
  • súčet súm predčasného starobného dôchodku z I. piliera a doživotného predčasného starobného dôchodku z II. piliera, ku dňu začatia ich vyplácania vyšší ako 1,2 násobok sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu.
 • Pozostalostný dôchodok

  • vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok
  • sirotský dôchodok
 • Výnos z investovania

Žiadosť o dôchodok a ponukový list

O starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok z II. piliera môže sporiteľ požiadať v mieste svojho bydliska na pobočke Sociálnej poisťovne alebo v dôchodkovej správcovskej spoločnosti (DSS), v ktorej má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení.

V prípade, že sporiteľ ešte nepoberá predčasný starobný dôchodok z I. piliera (vyplácaný Sociálnou poisťovňou), môže požiadať o predčasný starobný dôchodok z II. piliera len v Sociálnej poisťovni.

Po podaní žiadosti vystaví dôchodková správcovská spoločnosť, s ktorou má sporiteľ uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, certifikát o výške nasporených prostriedkov na osobnom dôchodkovom účte.

Sociálna poisťovňa zašle sporiteľovi nasledujúci deň od vyhotovenia certifikátu ponukový list s ponukami jednotlivých dôchodkov. Spôsob zaslania ponukového listu sporiteľ určí v žiadosti o dôchodok (listinne alebo elektronicky).

Formy dôchodku z II. piliera

Zo starobného dôchodkového sporenia sa vypláca starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok formou

 • doživotného dôchodku
 • dočasného dôchodku
 • programového výberu

Doživotný dôchodok sa vypláca poberateľovi tohto dôchodku do jeho smrti, na základe zmluvy o poistení dôchodku, ktorú sporiteľ uzatvorí so životnou poisťovňou. V tejto zmluve sa môže dohodnúť aj pozostalostné krytie a zvyšovanie dôchodku.

Popri doživotnom dôchodku môže sporiteľ, za podmienok ustanovených zákonom o starobnom dôchodkovom sporení, poberať aj dočasný dôchodok a programový výber. O splnení podmienok na vyplácanie dôchodku formou dočasného dôchodku, resp. programového výberu je informovaný prostredníctvom ponukového listu.

Dočasný dôchodok sa vypláca poberateľovi tohto dôchodku počas obdobia dohodnutého v zmluve o poistení dôchodku, ktorú uzatvorí so životnou poisťovňou (5, 7 alebo 10 rokov).

Programový výber sa vypláca poberateľovi tohto dôchodku, na základe dohody, ktorú uzatvorí s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou. V tejto dohode sporiteľ určí mesačnú sumu tohto dôchodku alebo dobu vyplácania.

Podmienky vyplácania dočasného dôchodku a programového výberu:

 • súčet súm doživotných dôchodkov z oboch pilierov musí byť vyšší ako dôchodok, na ktorý by mal sporiteľ nárok, ak by v II. pilieri nikdy nebol a zároveň
 • súčet súm všetkých doživotných dôchodkov (I. pilier, II. pilier, pozostalostné dôchodky, výsluhové dôchodky, dôchodky z cudziny...) je vyšší ako fiktívny starobný dôchodok z I. piliera získaný za 42 rokov dôchodkového poistenia pri hodnote priemerného osobného mzdového bodu rovného 1,25.

V prípade, ak sporiteľ nemá znížený dôchodok z I. piliera z dôvodu účasti v II. pilieri (napr. ak sa sporiteľ stal poberateľom starobného dôchodku z I. piliera pred vstupom do II. piliera):

 • súčet súm doživotne vyplácaných dôchodkov (I. pilier, II. pilier, pozostalostné dôchodky, výsluhové dôchodky, dôchodky z cudziny...), je vyšší ako 4-násobok sumy životného minima a zároveň
 • minimálne 50 % nasporenej sumy sa použije na zakúpenie doživotného dôchodku.

Malá nasporená suma

Vdovský dôchodok, vdovecký dôchodok a sirotský dôchodok sa vyplácajú zo starobného dôchodkového sporenia za podmienok ustanovených zákonom č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Účelom vdovského dôchodku z II. piliera je zabezpečiť vdove príjem v prípade úmrtia jej manžela. Účelom vdoveckého dôchodku je zabezpečiť vdovcovi príjem v prípade úmrtia jeho manželky. Účelom sirotského dôchodku je sirote zabezpečiť príjem v prípade úmrtia jej rodiča alebo osvojiteľa.

Dedenie vo výplatnej fáze starobného dôchodkového sporenia

Doživotný dôchodok

Nevyčerpaný doživotný dôchodok

Ak poberateľ doživotného dôchodku zomrie počas prvých 7 rokov jeho poberania, zostatok sumy, ktorá mala byť vyplatená počas týchto 7 rokov, životná poisťovňa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú si sporiteľ určí v zmluve o poistení dôchodku. Ak takáto osoba nebola určená, nevyplatená suma je predmetom dedenia.

Pozostalostné krytie

Sporiteľ môže v zmluve o poistení dôchodku dohodnúť aj pozostalostné krytie. V prípade úmrtia poberateľa doživotného dôchodku, životná poisťovňa vypláca pozostalej osobe (vdova, vdovec, sirota) pozostalostný dôchodok počas dohodnutej doby, a to jeden alebo dva roky.

Dočasný dôchodok

Ak poberateľ dočasného dôchodku zomrie skôr ako mu bude vyplatená celá dohodnutá suma, nevyplatená suma nie je predmetom dedenia.

Programový výber

Ak poberateľ programového výberu zomrie skôr ako mu bude vyplatená celá dohodnutá suma, nedočerpaná suma sa vyplatí oprávnenej osobe, ktorú si sporiteľ určil v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení. Ak takáto osoba nebola určená, nevyplatená suma je predmetom dedenia.

Výnos z investovania

Výnos z investovania nie je dôchodok starobného dôchodkového sporenia. Vypláca sa sporiteľovi, ktorý dovŕšil dôchodkový vek, nepožiadal o dôchodok z II. piliera a v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení si dohodol vyplácanie tohto výnosu s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou, ktorej je sporiteľom.

Výnos z investovania pravidelne vypláca dôchodková správcovská spoločnosť sporiteľovi z výnosov z majetku sporiteľa v dôchodkovom fonde. Ponuka na výplatu výnosu z investovania nie je obsiahnutá v ponukovom liste.

Viac informácií nájdete na stránke Sociálnej poisťovne alebo v Zákone č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Viete, ako sa starať o svoje úspory? MANAŽÉR ÚSPOR

© 2014 - 2022     All rights reserved