Ako funguje kalkulačka?

Účel

Cieľom webového portálu Kalkulacka.manazerúspor.sk je priniesť sporiteľom možnosť výpočtu očakávaného dôchodku, ktorý im poskytne II. pilier starobného dôchodkového sporenia na Slovensku. Súčasťou kalkulačky je možnosť výpočtu dôchodku z I. piliera, v prípade ak si jednotlivec odvádzal časť príspevkov do II. Piliera, tak krátený dôchodok z I. piliera a výšku dôchodku z II. piliera v závislosti od vybraného dôchodkového produktu v zmysle platnej legislatívy.

Metodika

Pri konštruovaní webového nástroja, sme vychádzali zo súčasne platnej legislatívy Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, Zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov. Aplikovali sme všeobecne uznávané postupy aktuárskej matematiky, ktoré sa používajú v poisťovníctve pri výpočte dôchodkov tak, ako ich uvádzajú vo svojich publikáciách Špirková – Aktuárska matematika – životné poistenie, (2012), Milevsky - The Calculus of Retirement Income – Financial Models for Pension Annuities and Life Insurance (2006), Cipra – Pojistná matematika(2006), Dickons, Hardy a Waters – Actuarial Mathematics for life Contingent Risk (2009) a Sekerová a Bilíková – Poistná matematika (2005). Pri výpočte výšky dôchodku budeme kalkulovať náklady vo výške nákladov uvedených vo výročnej správe Allianz-SP, a. s. za rok 2013.

Pri výpočte dôchodku z I. piliera sme vychádzali zo zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov. Vzorec na výpočet dôchodku z I. piliera je

SD = POMB × ODP × ADH

Viac informácií o výpočte dôchodku z prvého piliera nájdete v aktuálnom znení zákona o sociálnom poistení na stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR alebo na webe Sociálne poisťovne.

Ak ste si ako dôchodkovo poistená osoba odvádzali časť príspevkov na dôchodkové poistenie do II. piliera, z I. piliera Vám prináleží krátený dôchodok. Suma dôchodku z I. piliera sa kráti podľa § 66 Zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Novela zákona č. 43/2004 Z.z. o starobnom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov prijatá v júni 2014 umožňuje vyplácať z II. piliera starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a pozostalostný dôchodok (vdovský, vdovecký a sirotský) a to formou výplaty doživotného dôchodku, dočasného dôchodku a programového výberu. Podmienky vyplácania dôchodku z II. piliera nájdete na stránke MPSVaR alebo v Zákone č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení.

Z II. piliera sa budú vyplácať nasledovné druhy dôchodkov:

Pri výpočtoch rôznych dôchodkových produktov vychádzame z prierezových úmrtnostných tabuliek, (Zdroj)

Pre potreby výpočtov dôchodku z II. piliera bolo nevyhnutné odhadnúť vývoj úmrtnosti prostredníctvom stochastického Lee- Carter modelu. Predikcia vývoja úmrtnosti vychádza z historických údajov uverejnených v databáze The Human Mortality Database prevádzkovanej Californskou univerzitou Berkley a Max Planckovým inštitútom demografických štúdií v Roztoku (Nemecko).

Rozhodnutím – Európskeho súdneho dvoru v kauze TEST ACHATS zo dňa 4. marca 2011 sa rozhodlo, že pri poistno-matematických výpočtoch v poisťovníctve sa faktor pohlavia nebude používať (v poisťovníctve sa používali úmrtnostné tabuľky zvlášť pre mužov a zvlášť pre ženy, týmto rozhodnutím sa budú používať už iba UNISEX úmrtnostné tabuľky pre oba pohlavia). V našich výpočtoch zohľadňujeme toto rozhodnutie a používame iba unisex úmrtnostné tabuľky.

Viete, ako sa starať o svoje úspory? MANAŽÉR ÚSPOR

© 2014 - 2022     All rights reserved