Výpočet dôchodku

Dátum vstupu na trh práce

Zadajte dátum vstupu na trh práce (či už ako zamestnanec, SZČO, podnikateľ a pod.). Tento údaj slúži na určenie doby dôchodkového poistenia.

Inflácia

Vychádza zo strednodobého inflačného cieľu Európskej centrálnej banky, ktorý je stanovený na 2 %. Údaj o očakávanej výške inflácie slúži na výpočet indexovaného dôchodku z II. piliera.

Vzdelanie

Vyberte si vami dosiahnuté vzdelanie (Profesné vzdelanie je typické pre profesie s vysokými bariérami vstupu na trh práce vyžadujúce si vysokú úroveň vzdelania – Lekári, právnici, notári, a pod.)

Počet mesiacov dôchodkového nepoistenia

Počet mesiacov, počas ktorých ste neprispievali do dôchodkového systému (z dôvodu nezamestnanosti, zdravotných problémov, materskej dovolenky a pod.)

EUR

Viete, ako sa starať o svoje úspory? MANAŽÉR ÚSPOR

© 2014 - 2022     All rights reserved